Richtlijnen artikelen

Er bestaan richtlijnen voor publicaties over allerlei soorten onderzoek. De belangrijkste zijn toegankelijk via het Equator Network. De redactie dringt erop aan dat u de voor uw onderzoek relevante richtlijn(en) raadpleegt en deze zoveel mogelijk toepast.

Bijdragen voor het NPFO moeten in het Nederlands geschreven zijn, met een abstract in de Engelse taal. Het artikel moet leesbaar zijn in MS Word. Beeldmateriaal moet als apart beeldbestand worden bijgevoegd. Het NPFO heeft een eigen opmaak. U kunt uw eigen lettertype en -grootte aanhouden.

Dubbelpublicatie

Het NPFO biedt ruimte aan wetenschappelijke informatie die ook elders is of wordt gepubliceerd. U moet bij iedere vorm van overlappende publicatie aangeven in welke andere media dezelfde inhoud – geheel of gedeeltelijk – is verschenen. Deze publicaties moeten worden bijgevoegd dan wel duidelijk herleidbaar worden vermeld bij inzending. Ook moet u aantonen dat deze andere media instemmen met herhaling van deze rapportage.

Dubbelpublicaties kunnen op de gebruikelijke manier ingediend worden (zie indienen artikel). Lever de afzonderlijke tekstonderdelen aan als MS Word-bestand met de beeldbestanden los erbij. Kies bij de inzending voor de optie "Dubbelpublicatie [8]". In een vervolgstap van het submissieproces kunt u kiezen voor een van de hieronder genoemde artikelsoorten.

De Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals bieden richtlijnen voor wat toelaatbaar is bij dubbelpublicatie.

Ook dubbelpublicatie van bijdragen die primair in het NPFO zijn verschenen is mogelijk. Hiervoor zijn dezelfde regels van toepassing als voor gebruikers die artikelen raadplegen. Meer details hierover vindt u onder Open Access.

Extended abstract

Voor ziekenhuisapothekers is het mogelijk om, na afronding van hun opleiding, hun registratieonderzoek (extended abstract) te publiceren in het NPFO. Inhoudelijke toetsing van het artikel vindt plaats door de CWZO. Beoordeling via het gebruikelijke reviewproces vervalt, enkel de voorzitter van de NPFO-redactieraad beoordeelt het registratieonderzoek nog na inzending. Het NPFO-redactiebureau verwerkt het artikel voor publicatie.

Bijdragen kunnen op de gebruikelijke manier ingediend worden (zie indienen artikel). Lever het extended abstract aan als MS Word-bestand met de beeldbestanden los erbij. Kies bij de inzending voor de optie "Extended abstract (registratieonderzoek) [9]".

 • Het extended abstract telt maximaal 10.000 tekens inclusief spaties (exclusief abstract, kernboodschappen, literatuurlijst, tabellen en figuren).
 • Het extended abstract heeft de volgende structuur: Inleiding, Methoden, Resultaten, Beschouwing, Conclusie.
 • Het extended abstract begint met een bondige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties, die de belangrijkste bevinding(en) in het artikel beschrijft en/of het onderzoek samenvat.
 • Het extended abstract bevat een Engelstalig abstract van maximaal 1200 tekens inclusief spaties (maximaal 2000 tekens inclusief spaties als het abstract de volgende opbouw heeft: (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion). Hierbij hoort tevens een bondige Engelstalige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties.
 • Het extended abstract bevat drie tot vijf kernboodschappen die samen 400-500 tekens inclusief spaties tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Voor de overige specificaties van het extended abstract, zie de paragrafen “Tabellen, figuren en literatuurverwijzingen” en “Terminologie statistiek” onderaan deze pagina.

Soorten artikelen

Kies bij de inzending van uw bijdrage een van de hieronder genoemde artikelsoorten en selecteer deze uit het dropdown-menu van ons submissiesysteem (zie ook indienen artikel):

Oorspronkelijk artikel over primair wetenschappelijk onderzoek

 • Het artikel telt maximaal 20.000 tekens inclusief spaties (exclusief abstract, kernboodschappen, literatuurlijst, tabellen en figuren).
 • Het artikel heeft de volgende structuur: Inleiding, Methoden, Resultaten, Beschouwing, Conclusie.
 • Het artikel begint met een bondige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties, die de belangrijkste bevinding(en) in het artikel beschrijft en/of het onderzoek samenvat.
 • Het artikel bevat een Engelstalig abstract van maximaal 2000 tekens inclusief spaties, met als kopjes: (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion. Hierbij hoort tevens een bondige Engelstalige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties.
 • Het artikel bevat drie tot vijf kernboodschappen die samen 400-500 tekens inclusief spaties tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Korte bijdrage over wetenschappelijk (literatuur)onderzoek

 • Een korte bijdrage telt maximaal 10.000 tekens inclusief spaties (exclusief abstract, kernboodschappen, literatuurlijst, tabellen en figuren).
 • De bijdrage begint met een bondige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties, die de belangrijkste bevinding(en) in de bijdrage beschrijft en/of het onderzoek samenvat.
 • De bijdrage bevat een Engelstalig abstract van maximaal 1200 tekens inclusief spaties (maximaal 2000 tekens inclusief spaties als het abstract de volgende opbouw heeft: (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion). Hierbij hoort tevens een bondige Engelstalige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties. Hierbij hoort tevens een bondige Engelstalige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties.
 • De bijdrage bevat drie tot vijf kernboodschappen die samen 400-500 tekens inclusief spaties tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Casuïstische mededeling

Bij een casuïstische mededeling staan één of twee casusbeschrijvingen centraal. Deze interessante en/of opmerkelijke praktijkgevallen bieden collega-apothekers en andere geïnteresseerden relevante inzichten in de behandeling met geneesmiddelen. De boodschap van de casusbeschrijving wordt verantwoord met feiten uit eigen waarneming of uit de wetenschappelijke literatuur.

N.B. Onderaan deze pagina is een handleiding voor het schrijven van een casuïstische mededeling als download beschikbaar.

 • De maximale omvang van een casuïstische mededeling is 10.000 tekens inclusief spaties (exclusief abstract, kernboodschappen, literatuurlijst, tabellen en figuren).
 • Een casuïstische mededeling begint met een bondige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties, die de aard van de casus en/of de bevinding(en) samenvat.
 • Bij de casuïstische mededeling hoort een Engelstalig abstract van maximaal 2000 tekens inclusief spaties met als kopjes: Introduction, Description, Discussion, Conclusion. Hierbij hoort tevens een bondige Engelstalige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties.
 • Een casuïstische mededeling bevat verder drie tot vijf kernboodschappen die samen 400-500 tekens inclusief spaties tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Een casuïstische mededeling wordt als volgt opgebouwd:

 • Inleiding: de aanleiding en doelstelling voor het artikel (zonder de boodschap al weg te geven).
 • Casusbeschrijving: één of twee casusbeschrijvingen die leidend zijn voor de rest van het artikel.
 • Beschouwing: interpretatie, plaatsen van de casus in de context van bestaande literatuur over dit onderwerp en uitwerking van de boodschap (de ‘les').
 • Conclusie.

Overzichtsartikel (op uitnodiging, u kunt hierom vragen)

 • Een overzichtsartikel telt maximaal 30.000 tekens inclusief spaties (exclusief abstract, kernboodschappen, literatuurlijst, tabellen en figuren).
 • Het artikel begint met een bondige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties, die de belangrijkste bevinding(en) in het artikel beschrijft en/of het onderzoek samenvat.
 • Het artikel bevat een Engelstalig abstract van maximaal 1200 tekens inclusief spaties (maximaal 2000 tekens inclusief spaties als het abstract de volgende opbouw heeft: (Background,) Objective, Design, Methods, Results, Conclusion). Hierbij hoort tevens een bondige Engelstalige titel van maximaal 250 tekens inclusief spaties.
 • Het artikel bevat drie tot vijf kernboodschappen die samen 400-500 tekens inclusief spaties tellen. Een kernboodschap moet in één zin een essentieel aspect van de bijdrage uitdrukken. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

Commentaar (op uitnodiging, u kunt hierom vragen)

 • Een commentaar telt maximaal 5000 tekens inclusief spaties (exclusief tabellen, figuren en literatuurlijst).
 • Een commentaar heeft een bondige titel van maximaal 100 tekens inclusief spaties, die de boodschap van het commentaar samenvat.

Correspondentie (naar aanleiding van een NPFO-publicatie)

 • Een correspondentiebijdrage telt maximaal 5000 tekens (exclusief tabellen, figuren en literatuurlijst).
 • De auteur van de bijdrage die aanleiding geeft tot de correspondentie, krijgt gelegenheid om een reactie toe te voegen.
 • Een correspondentiebijdrage heeft een bondige titel van maximaal 100 tekens inclusief spaties, die de boodschap van de correspondentiebijdrage samenvat.

Referaat

 • Een referaat geeft een samenvatting van Nederlands farmaceutisch onderzoek in de internationale literatuur.
 • Een referaat telt maximaal 1500 tekens inclusief spaties (exclusief literatuurlijst).
 • Een referaat heeft een bondige titel van maximaal 100 tekens inclusief spaties, die de boodschap van het referaat samenvat.

Tabellen, figuren en literatuurverwijzingen

Het NPFO heeft een eigen vormgevingsstijl voor tabellen en figuren. Het is niet nodig om figuren in deze opmaakstijl aan te leveren. Dit passen we aan zodra het artikel geredigeerd is. Plaats de tabellen en figuren voor elk item afzonderlijk als losse bijlage bij de inzending.

Tabellen en figuren

 • Nummer tabellen en figuren in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen.
 • Voorzie een tabel van een bondige titel (maximaal 75 tekens inclusief spaties). Houd eventuele uitleg kort. 
 • Neem figuren niet op in het tekstbestand, maar lever beeldmateriaal – bij voorkeur in kleur – aan als aparte beeldbestanden (jpg, gif, tif, eps e.d.; per figuur één bestand).
 • De afmeting van een figuur dient minimaal 1000 x 1000 pixels (minstens 300 dpi bij een formaat van minstens 10 x 10 cm) te zijn.
 • Lever bij grafieken ook het gegevensbestand met de getallen aan, bijvoorbeeld als spreadsheet.
 • Plaats de figuurbijschriften (tekst) onder de figuren; geef van niet-Nederlandstalige teksten binnen figuren een vertaling.

Literatuurverwijzingen

Geef literatuurverwijzingen op de juiste plaats in de tekst aan met nummers tussen []. Nummer deze in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen. Plaats de literatuurlijst als los document bij de inzending. Verwijs als volgt:

 • (hoofdstuk in een) boek: Geerlings PJ. Drugs of abuse. In: Dukes MNG, Aronson JK, red. Meyler's side effects of drugs. 14de ed. Amsterdam: Elsevier Science; 2000. p. 95-120.
 • tijdschriftartikel: van Roon EN, Langendijk PNJ, Flikweert S, et al. Wikken en wegen. Gestructureerde beoordeling van geneesmiddelinteracties. Pharm Weekbl. 2003 jun 13;138(24):850-5.
 • webartikel: Committee for Medicinal products for Human Use. Guideline on immunogenicity assessment of biotechnology-derived therapeutic proteins [internet]. London: European Medicines Agency; 2007 dec 13 [geraadpleegd datum]. www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003946.

Noem per literatuurverwijzing maximaal zes auteurs. Als er meer dan zes auteurs zijn, vermeld dan drie auteurs gevolgd door: et al.
Raadpleeg meer details en voorbeelden

Terminologie statistiek

Voor enkele statistische termen hanteren we de bewoording zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Downloads

Handleiding casuïstische mededeling

In de PDF vindt u een handleiding voor het schrijven van een casuïstische mededeling. Bij vragen, raadpleeg het redactiebureau.

Bestand: PDF, 139KB (141701 bytes)