Rectificatie toevoegen

Verzenden

Ik wil de tekst...

Kopiëren Rectificeren
15 dec 2020

Gelijktijdig gebruik van zuclopentixol en ayurvedische producten: veilig of niet?

  • Rubriek: Casuïstische mededeling
  • Identificatie: 2020;5:a1732
  • Auteur(s): Saskia M.E. Mulder a*, Anne-Marie Jipping b, Nina Silvester c, Florence P.A.M. van Hunsel d, Burt H. Kroes e en Herman J. Woerdenbag a

Kernpunten

  • Toegenomen gebruik van ayurvedische producten vereist meer kennis over veiligheid en interacties met geneesmiddelen.
  • Op basis van het werkingsmechanisme en het metabolisme van een geneesmiddel en van bestanddelen van een kruidenmiddel kan een voorspelling worden gedaan over mogelijke interacties.
  • Bij de start van een medicamenteuze behandeling in combinatie met ayurvedische preparaten moeten apothekers alert zijn op het ontstaan van mogelijke onverwachte bijwerkingen.

Abstract

Simultaneous use of zuclopenthixol and Ayurvedic products: safe or not?

Introduction

Ayurveda gains in popularity in the Western world due to an increasing focus on health and general well-being. It applies natural elements to restore the balance in the body. With increasing use, more knowledge is needed on safety and possible drug interactions of Ayurvedic products.

Description

An adult Caucasian patient simultaneously used zuclopenthixol and the Ayurvedic products: swaran brahmi, mukta pishti and ashwagandha. This article aims to elaborate on possible risks of this combination based on literature data.

Discussion

Zuclopenthixol shows high affinity for the dopamine D1 and D2 receptors and is metabolized by CYP2D6. Swaran brahmi contains an extract of Bacopa monnieri plants. In rats, it stimulates β1 and α2 adrenergic and 5-HT receptors, and decreases dopamine levels and receptors in the frontal cortex. Inhibition of various CYP isozymes has been reported. If CYP2D6 is inhibited zuclopenthixol plasma concentrations may become elevated leading to more adverse effects.

Mukta pishti is pearl powder triturated with rose water and contains high amounts of calcium. It has no expected interactions with zuclopenthixol.

Ashwagandha is made from roots of Withania somnifera. Extracts inhibit COX-2 in vivo, mimic the effect of GABA in mice, and suppress the increase of dopamine receptors in the corpus callosum in mice and rats. Furthermore, it stimulates thyroid hormones, has a diuretic effect, and lowers blood cholesterol and glucose levels. The dopamine antagonistic effect of zuclopenthixol can theoretically be enhanced by ashwagandha.

Conclusion

In view of possible interactions and the lack of safety data, concomitant use of Ayurvedic products and drugs should be avoided. The use of zuclopenthixol and ashwagandha or swaran brahmi is not recommended due to an increased risk of adverse effects caused by enhanced zuclopenthixol blood levels and possible pharmacodynamic interaction.

Inleiding

De oorsprong van ayurveda ligt in India waar al meer dan vijfduizend jaar gebruik wordt gemaakt van deze kennis [1]. In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen uit India naar Europa gekomen [2]. Dit zorgt er mede voor dat ayurveda meer bekendheid heeft gekregen in de Westerse wereld. Ook het gegeven dat in de Westerse wereld meer aandacht is gekomen voor gezondheid en algemeen welbevinden draagt bij aan de belangstelling voor ayurveda.

Het ayurvedische principe berust op het gebruik van ‘natuurlijke elementen’ om het evenwicht in het lichaam, dat bij ziekte verstoord is, te herstellen [3]. De therapie bestaat vaak uit het toedienen van (combinaties van) geneeskruiden, soms aangevuld met mineralen en/of dierlijke producten. Over de veiligheid van ayurvedische preparaten en mogelijke interacties met geneesmiddelen is nog weinig bekend. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s van gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen en kruidenmiddelen, die doorgaans niet via het reguliere circuit zijn verkregen. Er moet altijd worden uitgevraagd welke medicatie een patiënt gebruikt met inbegrip van zelfzorgproducten en kruidenmiddelen.

Casusbeschrijving

De casus betreft een volwassen Kaukasische patiënt die gelijktijdig zuclopentixol en de ayurvedische middelen swaran brahmi, mukta pishti en ashwagandha gebruikt; in het kader hieronder staat achtergrondinformatie met betrekking tot deze patiënt. Bij de zorgverleners rees de vraag of dit wel verantwoord en veilig is. Op basis van een literatuuronderzoek - via Medline en Web of Science – naar de bestanddelen en de werking van genoemde ayurvedische preparaten in combinatie met het werkingsmechanisme van zuclopentixol, wordt een uitspraak gedaan over de mogelijke risico’s die deze combinatietherapie met zich meebrengt. De focus ligt op werking, receptorfarmacologie en invloed op cytochroom P450 (CYP)-enzymen, dus op farmacodynamische en farmacokinetische interacties.

Achtergrondinformatie over de patiënt

Een volwassen Kaukasische patiënt is onder behandeling bij een psychiater vanwege een schizoaffectieve stoornis met psychotische en manische kenmerken. Zuclopentixol is gestart vanwege psychotische symptomen.

In september 2018 is de patiënt gedwongen opgenomen vanwege een manisch-psychotisch beeld. Vanwege agressie is gestart met intramusculaire toediening van 25 mg zuclopentixol als ingrijpmedicatie/dwangmedicatie. Na enige tijd accepteerde de patiënt orale medicatie. In een tijdsbestek van zes weken is de medicatie afgebouwd van 25 mg per dag naar 16 mg per dag. In december 2018 is de patiënt ontslagen en is de zorg overgedragen aan het ambulante team.

De patiënt ondervond bijwerkingen zoals acathisie en orofaciale dyskinesie. Dit was de reden om het gebruik van zuclopentixol in de periode van december 2018 tot mei 2019 af te bouwen van 16 mg naar 2 mg per dag. Hierdoor namen de bijwerkingen af.

Het ontstaan van de bijwerkingen, maar ook religieuze overtuigingen, maakten dat de patiënt de voorkeur gaf aan een behandeling met ayurvedische middelen. In februari 2019 is de patiënt gestart met de volgende ayurvedische middelen: swaran brahmi, mukta pishti en ashwagandha. Het is onbekend in welke doseringen deze preparaten werden gebruikt. De patiënt haalde deze middelen bij het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland in Den Haag. Bij aanvang van het gebruik van de ayurvedische preparaten werd 10 mg zuclopentixol per dag geslikt. De patiënt gaf aan zich prettiger te voelen bij het gebruik van de ayurvedische preparaten, maar kon echter niet duidelijk aangeven welke concrete effecten werden bemerkt. Gelijktijdig met het starten van de ayurvedische preparaten is de dosis zuclopentixol verlaagd van 10 mg naar 2 mg waardoor minder extrapiramidale verschijnselen werden gerapporteerd. Dit kan ook de verbetering in het algemeen welbevinden van de patiënt verklaren.

Bij de start van gelijktijdig gebruik van de ayurvedische preparaten met zuclopentixol 10 mg namen de bijwerkingen niet toe. Een apotheker gaf destijds het advies om voorzichtig te zijn bij gelijktijdig gebruik en waakzaam te zijn op het ontstaan van de bijwerkingen. De risico’s zijn met de patiënt besproken. Meermaals per week is contact geweest om bijwerkingen en psychotische verschijnselen te beoordelen.

De patiënt wilde liever geen ‘Westerse medicatie’ gebruiken. Daarom is op eigen verzoek, maar in overleg met de behandelend psychiater, in juli 2019 gestopt met zuclopentixol. Tijdens een aantal maanden daarna heeft de patiënt uitsluitend de ayurvedische preparaten gebruikt. In september 2019 werd de patiënt psychotisch en is hiervoor opgenomen. Deze ontregeling lijkt te zijn geluxeerd door cannabisgebruik, stress na een vakantie en stressvol werk. Er was gedurende de gehele behandeling onverminderd sprake van cannabisgebruik. Het lijkt niet aannemelijk dat de ayurvedische preparaten een trigger ofwel bescherming voor de psychose zijn geweest. Er lijkt een duidelijke samenhang te zijn met eerdergenoemde stressoren, in de periode waarin de patiënt niet meer antipsychotisch werd beschermd door zuclopentixol maar waarin wel sprake was van cannabisgebruik.

Tijdens de opname werd de patiënt ingesteld op olanzapine 10 mg en wil hierbij ook graag weer ayurvedische preparaten gebruiken, maar is hier tot op heden nog niet mee gestart.

Literatuuronderzoek

Tabel 1 geeft een overzicht van de karakteristieken van de drie ayurvedische preparaten.

Swaran brahmi

Swaran brahmi (SB) betekent brahmi met goud. Goud is volgens de ayurvedische leer verantwoordelijk voor een verjonging van het lichaam en de geest [4]. Brahmi is de lokale naam voor de plant Bacopa monnieri (L.) Pennell (BM) die behoort tot de Scrophulariaceae-familie [5]. SB – de hele plant – wordt in de ayurveda gebruikt bij psychische aandoeningen, convulsies, hoge koorts, hartfalen en als er sprake is van een slecht geheugen [6]. Studies laten een neurologisch, analgetisch, anxiolytisch, antidepressief en anticonvulsief effect zien [5,7].

In de plant zijn de alkaloïden brahmine, nicotine en herpestine aangetoond. Daarnaast bevat deze saponinen (bacoside A en B) en hersaponinen[6,8]. De bacosides veroorzaakten bij ratten onder andere groei van dendrieten [9]. Toediening van een methanolisch extract van BM aan studenten liet een significante toename in het logische geheugen zien [10]. Toediening van een extract leidde bij dieren tot een toename van serotoninespiegels en stimulatie van 5-HT3A-receptoren in de hippocampus waardoor stimulatie van het leervermogen werd verklaard [11]. Tevens zorgde toediening van BM-extract bij ratten voor reductie in de acetylcholinesterase-activiteit en een afname in de binding van acetylcholine aan de muscarine-cholinerge receptor in de frontale cortex en de hippocampus [7,12].

Bij het analgetische effect van BM zouden de β1-adrenerge receptoren, α2-adrenerge receptoren en 5-HT-receptoren betrokken zijn [5,13]. Het vrijkomen van prostaglandines en inhibitie van cyclo-oxygenase-2 (COX-2) zouden een rol spelen bij het analgetische en ontstekingsremmende effect [7,14]. De anticonvulsieve werking werd in een dierstudie verklaard door afname van dopamine en dopaminerge neuronen in de frontale cortex [15].

Verder is aangetoond dat een 70% methanolisch extract van BM in vitro de CYP-enzymen CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6 en CYP2C9 kan remmen [16,17]. Het is nog onduidelijk of de inhibitie ook bij mensen optreedt [17].

Bij het gebruik van BM zijn bijwerkingen gemeld zoals misselijkheid en maagdarmklachten, die kunnen worden verklaard door de cholinerge werking van BM. Bij de wereldwijde bijwerkingendatabase van de WHO zijn ook meldingen gedaan (tabel 2) [18]. Hieruit volgt dat het gebruik van swaran brahmi niet als volstrekt veilig beschouwd kan worden. In de literatuur zijn echter geen ernstige bijwerkingen of intoxicaties bekend [17,19].

Mukta pishti

Mukta pishti (MP) wordt in de ayurveda gebruikt bij hypertensie, acne, hoofdpijn en ulcus pepticum [20,21]. Het wordt gemaakt door fijngemalen parels te mengen met rozenwater [22]. Parels bevatten aminozuren, calcium en mineralen [23]. MP zou een effect hebben op verschillende cellulaire fysiologische processen betreffende mitochondria, cytoskelet en intercellulair calcium [24].

In de literatuur zijn geen interacties gevonden voor MP in combinatie met geneesmiddelen. Er is geen informatie bekend over bijwerkingen of toxiciteit. Ook bijwerkingen zijn niet gemeld bij de WHO [18]. Bij gebruik van MP moet wel rekening gehouden worden met de totale dagelijkse inname van calcium. Als deze te hoog is neemt de kans op het ontstaan van urinewegstenen toe en kan verkalking van de nieren en bloedvatwanden ontstaan [25]. Daarnaast kan calcium complexen vormen met andere medicatie zoals tetracyclines [25,26].

Ashwagandha

Ashwagandha vertoonde in studies ontstekingsremmende, antitumorale, antistress, antioxiderende, immunomodulerende, hematopoëtische en ‘verjongende’ eigenschappen [27,28]. In de ayurveda kent het verschillende therapeutische toepassingen zoals bij stressgerelateerde klachten, angst, depressie, seksuele dysfunctie, reumatoïde artritis, de ziekte van Parkinson en kanker [29,30].

Ashwagandha is Withania somnifera (L.) Dunal, waarvan voornamelijk de wortels worden gebruikt [29,31]. Deze bevatten alkaloïden, saponinen, withanoliden en mineralen zoals ijzer [28,32]. Withanoliden remmen in vivo COX-2 [33]. Een extract van de wortels van Ashwagandha bootste de werking van gamma-aminoboterzuur (GABA) na bij muizen [34]. Tevens onderdrukte Ashwagandha de toename van dopaminereceptoren in het corpus callosum en nam hierdoor de binding aan de D2-receptor af in ratten en muizen [35-37].

Na toediening van de wortels aan mensen zijn een diuretisch effect en verlaging van bloedglucose en cholesterol waargenomen [38]. Bij muizen was na toediening van een waterig extract van de wortels stimulatie van de schildklieractiviteit te zien [39].

In verschillende studies met ashwagandha komen geen bijwerkingen of toxiciteit naar voren [28,38-40]. Een casuïstische mededeling laat echter zien dat het schadelijk kan zijn voor de lever [41]. Ook de wereldwijde bijwerkingendatabase van de WHO bevat meerdere meldingen van het ontstaan van bijwerkingen (tabel 2) [18]. Hieruit volgt dat het gebruik van ashwagandha niet als volstrekt veilig kan worden beschouwd.

Ashwagandha had geen toxisch effect op zwangere ratten of de rattenfoetus [42]. Over de veiligheid tijdens de zwangerschap bij de mens zijn geen gegevens bekend. Het gebruik door zwangeren en bij vrouwen die borstvoeding geven wordt daarom afgeraden.

Beschouwing

In deze casuïstische mededeling gebruikte de patiënt zuclopentixol in combinatie met swaran brahmi, mukta pishti en ashwagandha. Zuclopentixol behoort tot de klassieke antipsychotica en heeft een antipsychotische en sederende werking. Het heeft een hoge antagonistische affiniteit voor D1-, D2-, serotonerge en adrenerge receptoren. Zuclopentixol wordt grotendeels gemetaboliseerd door CYP2D6 [43-45].

In dierproeven is waargenomen dat swaran brahmi serotoninespiegels verhoogt en dopaminespiegels verlaagt. Indien deze effecten ook bij mensen optreden zal swaran brahmi de werkzaamheid van zuclopentixol beïnvloeden.

Daarnaast is in vitro waargenomen dat brahmi CYP2D6 zou kunnen inhiberen. Het is echter nog niet aangetoond dat dit effect ook bij mensen optreedt. In theorie kan dit ervoor zorgen dat zuclopentixol niet of minder wordt gemetaboliseerd, waardoor de plasmaconcentratie kan toenemen en de kans op bijwerkingen toeneemt. Zeker als de patiënt in kwestie een poor of intermediate metabolizer voor CYP2D6 is moet afgewogen worden of het verstandig is om de combinatie van zuclopentixol en swaran brahmi in stand te houden [39].

Er zijn geen aanwijzingen dat mukta pishti werkt op dopaminerge, serotonerge of adrenerge receptoren of op CYP-enzymen. Gezien de samenstelling is een interactie met zuclopentixol niet waarschijnlijk.

Ashwagandha geeft geen interactie op CYP-niveau met zuclopentixol. Daarentegen is in dierproeven waargenomen dat Ashwagandha een remmend effect heeft op het aantal dopaminereceptoren [35,37]. Ashwagandha-bevattende producten zouden dus de werking van zuclopentixol kunnen versterken.

Wij raden aan om bij gelijktijdig gebruik van zuclopentixol en ashwagandha extra bedachtzaam te zijn op bijwerkingen die gerelateerd zijn aan een hogere zuclopentixolspiegel en de versterkte dopamine-antagonistische werking. Verder bevelen wij aan om bij het gebruik van deze combinatie te starten met een lagere dosis zuclopentixol. Bij deze casuïstische mededeling zijn de doseringen zuclopentixol verlaagd tijdens het gebruik van ayurvedische middelen. De patiënt heeft tot op heden geen bijwerkingen ondervonden die zijn toe te schrijven aan gelijktijdig gebruik met de ayurvedische producten. Vanwege de wisselende samenstelling van ayurvedische producten is het echter raadzaam om ook bij deze patiënt waakzaam te blijven op bijwerkingen.

Algemeen geldt dat het tijd vergt om, via literatuuronderzoek, uit te zoeken of gelijktijdig gebruik van kruiden en geneesmiddelen veilig en verantwoord is. Voor ayurvedische middelen geldt dat de betrouwbaarheid van veel informatiebronnen lastig is in te schatten.

Verder is de kwaliteitsborging van de preparaten onduidelijk, kan de inhoud afwijken van de beschreven samenstelling en kunnen er toxische contaminanten aanwezig zijn [46,47]. Daarnaast wordt bij ayurvedische preparaten veelvuldig gebruik gemaakt van (complexe) combinaties, hetgeen betekent dat van elk afzonderlijk bestanddeel het mogelijke interactierisico moet worden nagegaan.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een lijst opgesteld met de top tien kruidenpreparaten in Nederland en hun interacties met geneesmiddelen [48]. In de toekomt zou dit overzicht uitgebreid kunnen worden en de interacties besproken kunnen worden aan de hand van kennis over het werkingsmechanisme. Ook de huidige campagne van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten helpt bij het onder de aandacht brengen van de interacties bij gelijktijdig gebruik [49].

Conclusie

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van (psycho)farmaca en ayurvedische preparaten. Het algemene advies is om patiënten die starten met psychofarmaca in combinatie met ayurvedische middelen of die een andere dosering van deze middelen gaan gebruiken extra in de gaten te houden op het ontstaan van bijwerkingen of op het falen van de therapie.

Verantwoording

Geen belangenverstrengeling gemeld.

De patiënt heeft schriftelijk toestemming verleend aan de behandelend psychiater om gegevens te gebruiken voor deze casuïstische mededeling.

Literatuur

1. Centre Sivananda Yoga Vedanta. Practical Ayurveda. first edit. Mann T, editor. London, Great Britain: Penquin Random House; 2018. 8 p.

2. Het Centraal Bureau voor de Statistiek. Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld [Internet]. 2019. Available from: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/30/aantal-indiase-kennismigranten-verdubbeld

3. Parasuraman S, Thing G, Dhanaraj S. Polyherbal formulation: Concept of ayurveda. Pharmacogn Rev [Internet]. 2014 Jul [cited 2019 Apr 29];8(16):73. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25125878

4. Brahmi Vati Swarna Yukta, Ayurvedic Formula for Mental Health [Internet]. [cited 2019 Apr 22].

5. Russo F ; Borrelli A. Bacopa monniera, a reputed nootropic plant: an overview. Phytomedicine [Internet]. 2005 Apr 20 [cited 2019 Apr 22];12(4):305–17.

6. A, Mishra A, Ghosh A, Jha S. Standardization of a traditional polyherbo-mineral formulation Brahmi Vati [Internet]. Vol. 10, African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. [African Networks on Ethnomedicines]; 2004 [cited 2019 Apr 22]. 390–397 p. Available from: https://www.ajol.info/index.php/ajtcam/article/view/88121

7. Deo YK, C RKR. Critical review on pharmacological properties of Brahmi. Int J Ayurvedic Med [Internet]. 2013;4(2):92–9.

8. K.C. Bose NKB. Observations on the actions and uses of Herpestis monnieraitle. J Indian Med Assoc. 1931;1:60.

9. Johnson B. Bacopa Monnieri & Memory: How good is this nootropic really? [Internet]. VAGA team. 2019. p. 1–26. Available from: https://www.vaga.org/?s=Bacopa+Monnieri+%26+Memory%3A+How+good+is+this+nootropic+really

10. Kumar N, Abichandani LG, Thawani V, Gharpure KJ, Naidu MUR, Ramana GV. Efficacy of Standardized Extract of Bacopa monnieri ( Bacognize „ ) on Cognitive Functions of Medical Students : A Six-Week , Randomized Placebo-Controlled Trial. 2016;2016.

11. Emmanuvel Rajan K, Singh HK, Parkavi A, Charles PD. Attenuation of 1-(m-chlorophenyl)-biguanide induced hippocampus-dependent memory impairment by a standardised extract of Bacopa monniera (BESEB CDRI-08). Neurochem Res. 2011 Nov;36(11):2136–44.

12. Bhattacharya SK, Kumar A GS. Effect of Bacopa monneri on animal models of Alzheimer’s disease and perturbed central cholinergic markers of cognition in rats. Mol Asp Asian Med. 1999;

13. Jagtap A, Bhaskar M. Exploring the possible mechanisms of action behind the antinociceptive activity of Bacopa monniera. Int J Ayurveda Res [Internet]. 2011 Jan [cited 2019 Jun 10];2(1):2. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21897636

14. Jain P, Khanna NK, Trehan N, Pendse VK, Godhwani JL. Antiinflammatory effects of an Ayurvedic preparation, Brahmi Rasayan, in rodents. Indian J Exp Biol [Internet]. 1994 Sep [cited 2020 Jan 4];32(9):633–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7814042

15. Jash R, Appana Chowdary K. Ethanolic extracts of Alstonia Scholaris and Bacopa Monniera possess neuroleptic activity due to anti-dopaminergic effect. Pharmacognosy Res. 2014;6(1):46–51.

16. Ramasamy S, Kiew LV, Chung LY. Inhibition of human cytochrome P450 enzymes by Bacopa monnieri standardized extract and constituents. Molecules [Internet]. 2014 Feb 24 [cited 2019 Apr 22];19(2):2588–601. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24566323

17. Kar A, Pandit S, Mukherjee K, Bahadur S, Mukherjee PK. Safety assessment of selected medicinal food plants used in Ayurveda through CYP450 enzyme inhibition study. J Sci Food Agric [Internet]. 2017 Jan 1 [cited 2019 Apr 30];97(1):333–40. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/jsfa.7739

18. WHO. Adverse Drug Reactions Monitoring [Internet]. [cited 2020 Feb 2]. Available from: http://www.vigiaccess.org/

19. Mishra D, Tubaki BR. The effect of Brahmi vati and Sarpagandha Ghana vati in management of essential hypertension – A randomized, double blind, controlled clinical study. J Ayurveda Integr Med. 2018;

20. Sharon M. History of nanotechnology : from pre-historic to modern times [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=fEyMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA57&dq=moti+pishti&ots=xOlqPMpHP5&sig=D0omR0JI940dzKNTb8PjHApYERQ#v=onepage&q= pishti&f=false

21. Nandha R, Singh H, Moudgill P, Kular G. A pilot study to clinically evaluate the role of herbomineral compound “Rakatchap Har” in the management of essential hypertension. Ayu [Internet]. 2011 Jul [cited 2019 Jun 10];32(3):329–32. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22529645

22. Singh, Jagdev. Mukta (Moti) Pishti & Bhasma (Pearl Calcium) Benefits & Uses, [Internet]. Juli 2015. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://www.ayurtimes.com/mukta-moti-pishti-bhasma-pearl-calcium-benefits-uses/

23. Moti Pishti, Ingredients, Health Benefits, Side Effects, Dosage [Internet]. 2018 [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://www.bloomingyourlifestyle.com/moti-pishti-benefits-side-effects/

24. Wavare R, Kadam V, Sheth S, Sawant R. A pharmacuetical approach of pearl as biosafe nanomedicine. Int Res J Pharm [Internet]. 2014 [cited 2019 Apr 28];5(2). Available from: www.irjponline.com

25. Kennisbank, KNMP. Mineralen [Internet]. [cited 2019 Jun 10].

26. Kennisbank, KNMP. Tetracycline + calcium [Internet]. [cited 2019 Oct 20].

27. Kumar G, Srivastava A, Sharma SK, Rao TD, Gupta YK. Efficacy & safety evaluation of Ayurvedic treatment (Ashwagandha powder & Sidh Makardhwaj) in rheumatoid arthritis patients: a pilot prospective study. Indian J Med Res [Internet]. 2015 Jan [cited 2019 Apr 30];141(1):100–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25857501

28. Singh BB, Dagenais S, Assistant B-R, Mishra L-C. Scientific Basis for the Therapeutic Use of Withania somnifera (Ashwagandha): A Review [Internet]. Vol. 5, Alternative Medicine Review. 2000 [cited 2019 Apr 30]. Available from: http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/5/4/334.pdf

29. Singh N, Bhalla M, De Jager P, Gilca M. An Overview on Ashwagandha: A Rasayana (Rejuvenator) of Ayurveda. African J Tradit Complement Altern Med [Internet]. 2011 Jul 15 [cited 2019 Apr 30];8(5S). Available from: http://www.ajol.info/index.php/ajtcam/article/view/67963

30. Kumar Verma S, Article R, Kumar A. Therapeutic uses of Withania somnifera (Ashwagandha) with a note on withanolides and its pharmacological actions [Internet]. Article in Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2011 [cited 2019 May 1]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/260419415

31. Stichting Orthokennis. Ashwagandha [Internet]. [cited 2019 Apr 28]. Available from: https://www.orthokennis.nl/nutrienten/ashwagandha

32. Stichting Orthokennis. Ashwagandha koninklijk kruid uit India [Internet]. [cited 2020 Jan 5]. Available from: https://www.orthokennis.nl/artikelen/ashwagandha-koninklijk-kruid-uit-india

33. Muraleedharan G. Nair, Bolleddula Jayaprakasam. Cyclooxygenase-2 inhibitory withanolide compositions and method [Internet]. 2007 [cited 2020 Mar 24]. Available from: https://patentimages.storage.googleapis.com/58/a2/6e/f067f600095e9d/US7195784.pdf

34. Kulkarni SK, Kumar Akula K, Dhir A. Effect of Withania somnifera Dunal root extract against pentylenetetrazol seizure threshold in mice: Possible involvement of GABAergic system. Vol. 46, Indian Journal of Experimental Biology. 2008.

35. Ahmad M, Saleem S, Ahmad AS, Ansari MA, Yousuf S, Hoda MN, et al. Neuroprotective effects of Withania somnifera on 6-hydroxydopamine induced Parkinsonism in rats [Internet]. Human & experimental toxicology Sage PublicationsSage CA: Thousand Oaks, CA; Mar 2, 2005 p. 137–47. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0960327105ht509oa

36. RajaSankar S, Manivasagam T, Sankar V, Prakash S, Muthusamy R, Krishnamurti A, et al. Withania somnifera root extract improves catecholamines and physiological abnormalities seen in a Parkinson’s disease model mouse. J Ethnopharmacol [Internet]. 2009 Sep 25 [cited 2020 Mar 24];125(3):369–73. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19666100

37. Tiwari R, Chakrabort S, Saminathan M, Dhama K, Singh SV. Ashwagandha (Withania somnifera): Role in Safeguarding Health, Immunomodulatory Effects, Combating Infections and Therapeutic Applications: A Review. J Biol Sci [Internet]. 2014 Feb 1 [cited 2019 Jun 10];14(2):77–94. Available from: http://www.scialert.net/abstract/?doi=jbs.2014.77.94

38. Andallu B, Radhika B, Andallu, B ; Radhika B. Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of Winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root. Indian J Exp Biol [Internet]. 2000 [cited 2019 May 1];38(6):607–9. Available from: http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/23992

39. Panda S, Kar A. Withania somnifera and Bauhiniapurpurea in the regulation of circulating thyroid hormone concentrations in female mice. J Ethnopharmacol [Internet]. 1999 Nov 1 [cited 2019 May 1];67(2):233–9. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874199000185

40. Aphale AA, Chhibba AD, Kumbhakarna NR, Oahat SH. Subactue toxicity study of the combination of ginseng (Panax ginseng) and Ashwagandha (Withania Somnifera) in rats: a safety assement [Internet]. Vol. 42, Indian J Physiol Pharmacol. 1998 [cited 2019 Apr 30]. Available from: https://www.ijpp.com/IJPP archives/1998_42_2/299-302.pdf

41. Björnsson HK, Björnsson ES, Avula B, Khan IA, Jonasson JG, Ghabril M, et al. Ashwagandha-induced liver injury: A case series from Iceland and the US Drug-Induced Liver Injury Network. Liver Int [Internet]. 2020 Jan 28 [cited 2020 Mar 7]; Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31991029

42. Prabu PC, Panchapakesan S. Prenatal developmental toxicity evaluation of Withania somnifera root extract in Wistar rats. Drug Chem Toxicol [Internet]. 2015 Jan 2 [cited 2019 May 3];38(1):50–6.

43. Farmaceutisch Kompas. Zuclopentixol [Internet]. [cited 2019 May 3]. Available from: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zuclopentixol

44. Javed Q, Chorghade A, Javed S, Pervez Y. Reduction in self-harming behaviour after zuclopenthixol decanoate. Prog Neurol Psychiatry [Internet]. 2014 Jul [cited 2020 Jan 9];18(4):23–7. Available from: http://doi.wiley.com/10.1002/pnp.340

45. Lublin H, Gerlach J, Hagert U, Meidahl B, Mølbjerg C, Pederson V, et al. Zuclopenthixol, a combined dopamine D1/D2 antagonist, versus haloperidol, a dopamine D2 antagonist, in tardive dyskinesia. Eur Neuropsychopharmacol. 1991;1(4):541–8.

46. Breeher L, Mikulski MA, Czeczok T, Leinenkugel K, Fuortes LJ. A cluster of lead poisoning among consumers of ayurvedic medicine. Int J Occup Environ Health. 2015 Oct 1;21(4):303–7.

47. Saper RB, Phillips RS, Sehgal A, Khouri N, Davis RB, Paquin J, et al. Lead, mercury, and arsenic in US- and Indian-manufactured Ayurvedic medicines sold via the Internet. JAMA [Internet]. 2008 Aug 27 [cited 2019 May 28];300(8):915–23. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18728265

48. NVWA Voedingssupplementen en kruidenpreparaten. Risico’s gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met geneesmiddelen [Internet]. [cited 2020 Feb 9]. Available from: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten/risico-s-gelijktijdig-gebruik-van-kruidenpreparaten-met-geneesmiddelen

49. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. CBG start campagne over wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten [Internet]. 2019 [cited 2020 Feb 9]. Available from: https://www.cbg-meb.nl/onderdelen/medicijninformatie/nieuws/2019/07/06/cbg-start-campagne-over-wisselwerking-tussen-medicijnen-en-kruidenproducten

Referentie

Citeer als: Mulder SME, Jipping A-M, Silvester N, van Hunsel FPAM, Kroes BH, Woerdenbag HJ. Gelijktijdig gebruik van zuclopentixol en ayurvedische producten: veilig of niet? Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. 2020;5:a1732.

DOI

https://www.knmp.nl/resolveuid/856f561436904e2783c82c1b6b25f237

Open access

Reactie toevoegen

* verplichte velden
Versturen

Bekijk ook